دسته‌ها
مقاله

نه به سوپر لیگ!

تاریخ را نوشتید ، اینک آماده اید برای در تاریخ ماندنچرا که کسی جرئت ندارد ایستادگی کند در برابر اراده تان برای بردناز بدو طلوع ستاره ها ، چامارتین قدیمی منمجذوب کرد ما را از دور و نزدیک گرد همجامه ات را به تن می کنم ، به قلبم چفتش می کنمروزهایی که بازی داری […]